Cấm chát - Tôi Chơi Network Ban List

Cấm chát

Người vi phạmlibucu027
Bị cấm chát bởiConsole
Lý do cấm chát1d'
Bị cấm chát lúcJuly 23, 2020, 08:08 AM
Thời gian hết hạnCấm chát vĩnh viễn (Đã được mở chát)