Cấm chát - Tôi Chơi Network Ban List

Cấm chát

Người vi phạmBack_online
Bị cấm chát bởiConsole
Lý do cấm chátLua dao
Bị cấm chát lúcJuly 23, 2020, 18:06 PM
Thời gian hết hạnJuly 24, 2020, 18:06 PM (Đã được mở chát)