Cấm chát - Tôi Chơi Network Ban List

Cấm chát

Người vi phạmdaicafa
Bị cấm chát bởiConsole
Lý do cấm chát
Bị cấm chát lúcAugust 11, 2020, 22:10 PM
Thời gian hết hạnAugust 18, 2020, 22:10 PM (Đã được mở chát)