Cấm chát - Tôi Chơi Network Ban List

Cấm chát

Người vi phạmNoBiTaTrumCf
Bị cấm chát bởiConsole
Lý do cấm chát
Bị cấm chát lúcNovember 03, 2020, 23:11 PM
Thời gian hết hạnNovember 04, 2020, 23:11 PM (Đã được mở chát)