Cấm chát - Tôi Chơi Network Ban List

Cấm chát

Người vi phạmCc200kThua
Bị cấm chát bởiConsole
Lý do cấm chát
Bị cấm chát lúcDecember 30, 2020, 08:08 AM
Thời gian hết hạnDecember 31, 2020, 08:08 AM (Đã được mở chát)