Cấm chát - Tôi Chơi Network Ban List

Cấm chát

Người vi phạmanhboi123
Bị cấm chát bởiConsole
Lý do cấm chát
Bị cấm chát lúcJanuary 13, 2021, 20:08 PM
Thời gian hết hạnJanuary 14, 2021, 20:08 PM (Đã được mở chát)