Cấm chát - Tôi Chơi Network Ban List

Cấm chát

Người vi phạmduymmvt789
Bị cấm chát bởiConsole
Lý do cấm chát
Bị cấm chát lúcJanuary 18, 2021, 09:09 AM
Thời gian hết hạnJanuary 20, 2021, 09:09 AM (Đã được mở chát)