Cấm chát - Tôi Chơi Network Ban List

Cấm chát

Người vi phạmkosovo21
Bị cấm chát bởiConsole
Lý do cấm chát
Bị cấm chát lúcFebruary 02, 2021, 16:04 PM
Thời gian hết hạnCấm chát vĩnh viễn (Đã được mở chát)