Cấm chát - Tôi Chơi Network Ban List

Cấm chát

Người vi phạmcf5m
Bị cấm chát bởiConsole
Lý do cấm chátHành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khác
Bị cấm chát lúcNovember 06, 2021, 12:12 PM
Thời gian hết hạnNovember 09, 2021, 12:12 PM (Đã được mở chát)