Cấm chát - Tôi Chơi Network Ban List

Cấm chát

Người vi phạmNNT_CCC
Bị cấm chát bởiConsole
Lý do cấm chátHành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khác
Bị cấm chát lúcJanuary 31, 2022, 02:02 AM
Thời gian hết hạnFebruary 01, 2022, 02:02 AM (Đã được mở chát)