Tôi Chơi Network Ban List

Chào mừng đến với Tôi Chơi Network Ban List

Đây là nơi liệt kê tên những người chơi đã vi phạm quy định của server