Cấm chát - Tôi Chơi Network Ban List

Cấm chát

Người vi phạmdungbede
Bị cấm chát bởiConsole
Lý do cấm chát
Bị cấm chát lúcDecember 07, 2019, 17:05 PM
Thời gian hết hạnDecember 08, 2019, 03:03 AM (Đã được mở chát)