Cấm chát - Tôi Chơi Network Ban List

Cấm chát

Người vi phạmphuong_____roc
Bị cấm chát bởiConsole
Lý do cấm chát
Bị cấm chát lúcJuly 14, 2020, 22:10 PM
Thời gian hết hạnJuly 15, 2020, 22:10 PM (Đã được mở chát)