Cấm chát - Tôi Chơi Network Ban List

Cấm chát

Người vi phạmlibucu027
Bị cấm chát bởiConsole
Lý do cấm chát
Bị cấm chát lúcJuly 23, 2020, 08:08 AM
Thời gian hết hạnJuly 24, 2020, 08:08 AM (Đã được mở chát)