Cấm chát - Tôi Chơi Network Ban List

Cấm chát

Người vi phạmanhalanh
Bị cấm chát bởiConsole
Lý do cấm chát
Bị cấm chát lúcSeptember 14, 2020, 21:09 PM
Thời gian hết hạnSeptember 17, 2020, 21:09 PM (Đã được mở chát)