Cấm chát - Tôi Chơi Network Ban List

Cấm chát

Người vi phạmIzumiu_KOLLL
Bị cấm chát bởiConsole
Lý do cấm chát
Bị cấm chát lúcOctober 11, 2020, 21:09 PM
Thời gian hết hạnOctober 12, 2020, 21:09 PM (Đã được mở chát)