Cấm chát - Tôi Chơi Network Ban List

Cấm chát

Người vi phạmB0SS79PiiBanhhI3
Bị cấm chát bởiConsole
Lý do cấm chátspam
Bị cấm chát lúcOctober 29, 2020, 14:02 PM
Thời gian hết hạnOctober 30, 2020, 14:02 PM (Đã được mở chát)