Cấm chát - Tôi Chơi Network Ban List

Cấm chát

Người vi phạmthanhpro147
Bị cấm chát bởiConsole
Lý do cấm chátQuang cao web sex
Bị cấm chát lúcJanuary 10, 2021, 14:02 PM
Thời gian hết hạnFebruary 09, 2021, 14:02 PM (Đã được mở chát)