Cấm chát - Tôi Chơi Network Ban List

Cấm chát

Người vi phạmCuiLaThang159
Bị cấm chát bởiConsole
Lý do cấm chát
Bị cấm chát lúcJanuary 10, 2021, 14:02 PM
Thời gian hết hạnJanuary 11, 2021, 14:02 PM (Đã được mở chát)