Cấm chát - Tôi Chơi Network Ban List

Cấm chát

Người vi phạmvivo1
Bị cấm chát bởiConsole
Lý do cấm chát
Bị cấm chát lúcJanuary 17, 2021, 11:11 AM
Thời gian hết hạnJanuary 17, 2021, 12:12 PM (Đã được mở chát)