Cấm chát - Tôi Chơi Network Ban List

Cấm chát

Người vi phạmkosovo21
Bị cấm chát bởiConsole
Lý do cấm chátHành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khác
Bị cấm chát lúcFebruary 02, 2021, 16:04 PM
Thời gian hết hạnCấm chát vĩnh viễn (Đã được mở chát)