Cấm chát #2379 - Tôi Chơi Network

Cấm chát #2379
Đã mãn hạn

Người chơi
Người xử phạt
Lý doquang cao server khac
Ngàytháng 11 11, 2023, 13:26
Thời hạntháng 11 12, 2023, 13:26 (Đã mãn hạn)
Vi phạm tại máy chủMedieval Factions
Lý do Mở chát