Cấm chát #2382 - Tôi Chơi Network

Cấm chát #2382
Đã mãn hạn

Người chơi
Người xử phạt
Lý dorao ban money
Ngàytháng 11 11, 2023, 13:39
Thời hạntháng 11 14, 2023, 13:39 (Đã mãn hạn)
Vi phạm tại máy chủMedieval Factions
Lý do Mở chát