Cấm chát #2385 - Tôi Chơi Network

Cấm chát #2385
Đã mãn hạn

Người chơi
Người xử phạt
Lý doquang cao server khac
Ngàytháng 11 16, 2023, 21:45
Thời hạntháng 11 19, 2023, 21:45 (Đã mãn hạn)
Vi phạm tại máy chủMedieval Factions
Lý do Mở chát