Cũng như nhiều người khác, thời gian đầu mới chơi Minecraft tôi cũng có