Trong trò chơi Minecraft, chế tạo là phương pháp để tạo ra hầu hết