Lưu ý: đây là hướng dẫn viết cho server Medieval Factions – Tôi Chơi