Lưu ý: đây là hướng dẫn tôi viết dành cho Tôi Chơi Network, ở